Instrukcja Menu strony Treść strony A A A A A

Wydrukuj tę stronę

Druki i wzory pism

Wszystkie pisma kierowane do sądu, należy złożyć w Biurze Podawczym właściwego sądu lub wysłać pocztą. W sprawach ograniczonych terminem decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia bezpośrednio do Sądu - Biura Podawczego.

Składając pismo w Biurze Podawczym można przedłożyć jego kopię celem potwierdzenia na niej daty wpływu do sądu.

Wszystkie pisma wszywane są do akt sprawy. Każdy dokument powinien zawierać margines po lewej stronie arkusza i na odwrocie po jego prawej stronie.

Prosimy o wskazywanie sygnatury akt w nagłówkach wszystkich pism kierowanych do Sądu jeśli składane są one do już prowadzonej sprawy.

Formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Wzory pism na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Europejski nakaz zapłaty

Druk wniosku o odpis

System dozoru elektronicznego:

- wniosek

- oświadczenie

Wniosek i oświadczenie należy składać bezpośrednio do Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Poznaniu lub wydziału penitencjarnego w innym okręgu w zależności od miejsca przebywania skazanego. Obecnie nie jest możliwe jedynie odbywanie kary w tym systemie w apelacji katowickiej, wrocławskiej i szczecińskiej i w sądach okręgowych apelacji łódzkiej nie licząc Sądu Okręgowego w Łodzi i Płocku.

Stronę stworzono: 19-lis-08 12:12:04
zmodyfikowano: 12-pa¼-15 09:59:11
Autor: Joanna Klinowiecka