Instrukcja Menu strony Treść strony A A A A A

Wydrukuj tę stronę

Postępowanie spadkowe


Niniejsza strona zawiera jedynie podstawowe informacje, o ewentualne porady prawne należy zwrócić się do adwokatów lub radców prawnych.

Sprawę o stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić po upływie dowolnego czasu od chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie jest konieczne jeśli w skład spadku nie wchodziły wartościowe przedmioty.

Sądem właściwym miejscowo do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd w którego okręgu (obszarze właściwości miejscowej) znajdowało się ostatnie stałe miejsce zamieszkania spadkodawcy.

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku Sąd nie bada składu spadku, ustala jedynie grono spadkobierców i ułamkowe udziały w jakich nabywają oni spadek po zmarłym.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć przed Sądem lub Notariuszem jedynie przez pół roku od daty otwarcia spadku.

W postanowieniu spadkowym do spadku powoływane są osoby którym spadek przysługuje z mocy ustawy lub testamentu, żyły w chwili otwarcia spadku i w ustawowym terminie nie odrzuciły spadku.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, może zostać zaskarżone apelacją przez 21 dni od daty ogłoszenia. Po upływie tego terminu postanowienie staje się prawomocne.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, nie jest doręczane z urzędu, aby otrzymać odpis postanowienia, należy złożyć do sądu opłacony (opłata kancelaryjna) wniosek o wydanie odpisu postanowienia (wskazując w nim sygnaturę sprawy o stwierdzenie nabycia spadku I Ns.

Jeśli zachodzi taka potrzeba można przed Sądem dokonać fizycznego podziału spadku, w tym celu po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy złożyć wniosek o dział spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, jest pismem wszczynającym postępowanie spadkowe.

Wniosek winien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy - jednego ze spadkobierców lub osoby mającej interes prawny,
  • imiona, nazwiska i adresy wszystkich uczestników - pozostałych spadkobierców ustawowych oraz (jeśli pozostawiono testament) powołanych w testamencie,
  • imię, nazwisko zmarłego (spadkodawcy), datę i miejsce śmieci oraz ostatnie stałe miejsce zamieszkania,
  • informacje o wszystkich (także odwołanych) testamentach.


Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej.

Załączniki do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

  • skrócony akt zgonu spadkodawcy,
  • skrócone akty urodzenia, małżeństwa dokumentujące pokrewieństwo ze spadkodawcą oraz ewentualnie akty zgonu nieżyjących spadkobierców,
  • wszystkie testamenty spadkodawcy w oryginale,
  • kserokopie wniosku (tyle, ilu jest uczestników postępowania).

 

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku znajduje się w dziale "Informacje dodatkowe -> druki i wzory pism".

zobacz też:

Kodeks Cywilny art. 931 i następne wskazują jakie osoby są uczestnikami postępowania spadkowego z mocy ustawy.

Stronę stworzono: 10-gru-08 13:42:34
zmodyfikowano: 14-wrz-09 11:17:43
Autor: Anna Wójcik