Instrukcja Menu strony Treść strony A A A A A

Wydrukuj tę stronę

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów


pokój 119 (okienko obok głównego wejścia do budynku)
terminy przyjmowania: poniedziałek - piątek, w godzinach pracy sądu

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia akt funkcjonują na podstawie zarządzenia nr 20/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Pile i ich funkcjonowanie opisane zostało w Regulaminie będącym załącznikiem do ww. zarządzenia.

Do zadań Punktu Informacyjnego należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów oraz ułatwienie w uzyskaniu niezbędnych informacji. Informacje udzielane są bezpośrednio lub telefonicznie.

Do zadań Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Pile należy w szczególności:
- udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
- kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
- udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, kierowanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
- udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
- udostępnianie formularzy sądowych;
- informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.


Stronę stworzono: 12-maj-09 11:03:18
zmodyfikowano: 19-wrz-16 12:20:58
Autor: Administrator